Hosting
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Hotmind.
  2. Usługodawcą jest Hotmind z siedzibą w Myślenicach, ul. 3-go Maja 1A, 32-400 Myślenice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000306902 z kapitałem zakładowym w wysokości 51.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120591028, NIP: 6811972013 – zwana w dalszej części Regulaminu „Hotmind”.
  3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Hotmind świadczenie usługi serwera poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta Hotmind.
  4. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zamieszczoną na stronach WWW Hotmind.
  6. Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego m.in. w program obsługujący standard FTP, przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox 3.0 lub równorzędną) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express 6 lub równorzędny).
  7. Usługa dodatkowa to usługa udostępniona przez Hotmind, wyspecyfikowana na stronach serwisu WWW Hotmind, przeznaczona do współpracy jedynie z usługą serwera Klienta dla której została zamówiona oraz stanowiąca integralną część usługi serwera.
  8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Hotmind o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, nie dłużej jednak niż do wyczerpania limitu transferu, o którym mowa w pkt. I. 14, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
  9. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  10. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
  11. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Hotmind.
  12. Hotmind zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW Hotmind. O zmianie Regulaminu Hotmind poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi serwera w Hotmind, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Hotmind Klienta o zmianie Regulaminu, na zasadach określonych w pkt. IX.1 i IX.2. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Hotmind ma prawo do:
   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.
  13. "Okres abonamentowy" to maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów usługi serwera określonych w specyfikacji usługi, a w szczególności limitu transferu, nie dłuższy jednak niż określony w cenniku usługi.
  14. "Limit transferu" to określony w specyfikacji usługi, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby Klienta.
  15. "Dostępność usługi" to widzialność usług serwera na pierwszym routerze poza siecią Hotmind. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez Hotmind oraz infrastruktury sieciowej Hotmind. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.
 2. Ochrona danych osobowych.
  1. Informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się w Regulaminie Panelu Klienta Hotmind.
 3. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
  3. W przypadku uzyskania przez Hotmind informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Hotmind ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, Hotmind ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
  5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Zamawianie usługi serwera.
  1. Hotmind zobowiązuje się do aktywowania usługi serwera w domenie podanej przez Klienta w elektronicznym wniosku zamówienia usługi oraz wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi.
  2. Usługa serwera aktywowana jest na 14-dniowy okres próbny liczony od daty zamówienia usługi. Limit transferu możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu próbnego mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi nie może przekroczyć 10GB danych.
  3. Jeżeli w czasie 14-dniowego okresu próbnego Hotmind uzyska wpłatę tytułem utrzymania usługi serwera, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca okresu abonamentowego wskazanego w elektronicznym wniosku zamówienia, z zastrzeżeniem określonym w pkt. V.3 Regulaminu. Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
  4. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę serwera w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie Hotmind odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi serwera, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w elektronicznym wniosku zamówienia, liczony od daty zamówienia usługi serwera, z zastrzeżeniem określonym w pkt. V.3 Regulaminu.
  5. Usługa serwera nieopłacona w ciągu 21 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi serwera oraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Hotmind poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 5. Pomoc techniczna.
  1. Hotmind udziela pomocy technicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00:
   1. poprzez pocztę elektroniczną: pomoc@hotmind.pl,
   2. lub przez telefon: (012) 3963046
 6. Przedłużanie okresu świadczenia usługi serwera.
  1. Na 28 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Hotmind poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
  2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Hotmind, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
  3. W przypadku przekroczenia limitu transferu, o którym mowa w pkt. I.14, okres abonamentowy usługi zostaje skrócony do daty przekroczenia limitu transferu. Usługa serwera aktywowana jest na 14 dniowy okres próbny liczony od daty przekroczenia limitu transferu, a okres trwania umowy przedłużony zostaje o okres 14 dni od daty przekroczenia limitu transferu. Kolejny okres abonamentowy liczony jest od daty przekroczenia limitu transferu i Hotmind wystawi fakturę proforma tytułem utrzymania usługi w tym okresie. Zastosowanie mają w szczególności pkt. IV. 3, IV. 4, IV. 5 Regulaminu.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego usługi.
  5. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronach WWW Hotmind i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich Hotmind świadczy usługę.
  6. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Hotmind, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Hotmind.
  7. Brak wpłaty na koncie Hotmind tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi serwera począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
  8. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Hotmind odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
  9. Brak wpłaty na koncie Hotmind tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Hotmind oraz usunięcie usługi serwera z usługami dodatkowymi zamówionymi do usługi serwera wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.
 7. Płatności.
  1. Opłata za usługę serwera ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW Hotmind, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  2. Płatność za usługę serwera rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  3. Hotmind zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach WWW Hotmind i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi serwera w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Hotmind rachunek bankowy Klienta (przeznaczony do rozliczeń z danym Klientem) lub gotówką w siedzibie Biura Obsługi Klienta Hotmind. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez Hotmind rachunek bankowy Klienta, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
  5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta Hotmind.
  6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w Hotmind koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (Hotmind) pokrywa Zleceniodawca.
  7. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce lub gotówką w Biurze Obsługi Klienta Hotmind.
 8. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.
  1. Klient zobowiązany jest do informowania Hotmind o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Hotmind usługi serwera.
  5. Hotmind ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi jeżeli:
   1. Klient złamie postanowienia umowy,
   2. Klient będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,
   3. Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
  6. Hotmind ma prawo ograniczyć dostęp do usługi serwera do wartości 100% średniego dziennego transferu, jeżeli transfer osiągnięty przez usługę serwera w ciągu 24 godzin przekroczy wartość 150% średniego dziennego transferu. Średni dzienny transfer obliczany jest jako iloraz limitu transferu określonego w specyfikacji usługi wraz z pakietami rozszerzającymi do ilości dni okresu abonamentowego usługi serwera.
 9. Obowiązki i odpowiedzialność Hotmind.
  1. Hotmind zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera w pełnym zakresie z należytą starannością. Hotmind nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. W celu wykonywania usługi z należytą starannością Hotmind ma prawo do dokonywania aktualizacji oprogramowania na serwerze, o których poinformuje Klienta pocztą elektroniczną.
  3. Hotmind zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
  4. Hotmind gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Hotmind, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Hotmind nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi.
  5. Hotmind nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. a.braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
   2. klęsk żywiołowych,
   3. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   4. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
   5. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  6. Hotmind nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
  7. Hotmind nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
  8. Hotmind nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  9. Odpowiedzialność Hotmind jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 10. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Hotmind w formie pisemnej na adres korespondencyjny Hotmind i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Hotmind,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. zarzuty Klienta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Hotmind obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Hotmind przez podmioty, za które Hotmind nie ponosi odpowiedzialności, Hotmind przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 11. Postanowienia końcowe.
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a Hotmind zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie świadczenia usługi serwera w Hotmind mają zastosowanie zapisy Regulaminu korzystania z Panelu Klienta Hotmind.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Hotmind, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Hotmind, z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Hotmind.
  4. Hotmind zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i rozwiązania umowy o świadczenie usługi serwera w Hotmind w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2010 r.

Produkty

Hoteditor System CMS do samodzielnego dodawania
i edycji treści na stronach internetowych.

Hotcrm System do zarządzania firmą, finansami, organizacją pracy i relacjami z Klientami.

Hotstore Oprogramowanie sklepu internetowego. Zapraszamy do systemu partnerskiego!

Hotcheck System rezerwacji dla hoteli i pensjonatów, biletów na imprezy i stolików w restauracji.

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane
Agencja Interaktywna i Agencja Reklamowa: strony internetowe projektowanie stron www tworzenie stron pozycjonowanie reklama w Internecie reklama w Google AdWords kampanie reklamowe
Przedstawicielstwa: Warszawa Kraków Poznań Wrocław Opole Katowice Chorzów Częstochowa Rzeszów Kielce Lublin Łódź Płock Toruń Bydgoszcz Szczecin Gdańsk Gdynia Sopot Białystok